Privacy verklaring 
Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader
van bijvoorbeeld een aan ons verleende opdracht. De aan ons verstrekte data worden verwerkt
volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Advocaten--& belastingadvieskantoor
Kamminga is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar
aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er
met uw gegevens gebeurt. Kort gezegd komt de privacyverklaring er op neer dat we uw
persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doelen waarvoor wij de gegevens verzamelen, niet met
anderen zullen delen, tenzij in deze privacyverklaring anders wordt aangegeven, en zorgvuldig
beveiligen.
1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)
Uw persoonsgegevens worden door advocaten-& belastingadvieskantoor Kamminga verwerkt voor
het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten van juridische dienstverdeling met advocaten-&
belastingadvieskantoor Kamminga.
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een dan wel meerdere van de volgende wettelijke
grondslagen:
De uitvoering van een overeenkomst of om voor de sluitng van een overeenkomst maatregelen te
nemen (bijvoorbeeld met als doel onze (juridische) dienstverlening aan u te kunnen (blijven)
verrichten, waaronder in ieder geval begrepen: advisering, bijstand in procedures;
het voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld, indien van toepassing, op grond van de
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme “WWFT”).
Wij zullen uw persoonsgegevens niet verder verwerken dan noodzakelijk is voor verwerkelijking van
de hierboven genoemde doeleinden.
2. Marketingactiviteiten Grondslagen en doeleinden voor verwerking
Advocaten-& belastingadvieskantoor Kamminga houdt, in het kader van haar
marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens van haar website bezoekers niet bij. In dit kader worden
ook geen IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een
bezoeker meestuurt, geregistreerd en worden zij ook niet gebruikt voor statistische analyses van
bezoek- en klikgedrag op de website. Klantgegevens worden niet gebruikt om de klantrelatie te
onderhouden. Er worden derhalve geen klantgegevens gebruikt om het communiceren met
bestaande klanten over nieuwe producten, diensten of functies van advocaten -&
belastingadvieskantoor Kamminga. Van de gegevens wordt mogelijk alleen gebruik gemaakt bij
nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met U als cliënt). Daartoe gebruiken wij
enkel de noodzakelijke gegevens om dit na te gaan.
Er zijn geen links naar Facebook en LinkedIn. Er zijn derhalve geen verwerkingen met Facebook en LinkedIn.
Alleen degenen binnen onze organisatie waarvan het noodzakelijk is dat zij uw persoonsgegevens
ontvangen, krijgen hier toegang toe. Dit is onze advocaat en zo van toepassing ondersteunend
personeel die noodzakelijkerwijs met uw gegevens moeten werken. Wij zorgen ervoor dat het intern
proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen is omkleed.
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit op uw verzoek geschiedt. Daarnaast
stellen wij slechts persoonsgegevens aan derden ter beschikking indien een wettelijk voorschrift of
een rechterlijk bevel ons daartoe verplicht.
Derden waaraan persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om de
vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.
3. Contact formulier
Via het in te vullen contactformulier op de website worden gegevens doorgestuurd naar het emailadres van advocaten-& belastingadvieskantoor Kamminga. Deze gegevens worden niet bewaard
op de website.
4. Beveiligingsniveau
Advocaten -& belastingadvieskantoor Kamminga beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens
met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies,
misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt
u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles
tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact met ons opnemen.
5. Rechten van betrokkenen
Indien u een relatie met onze organisatie heeft als cliënt, heeft u na een schriftelijk verzoek (per email via het adres dat onze contactpagina te vinden is) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk
verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt
worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de
hoogte stellen. Ook kunt u, indien u van mening bent dat uw gegevens niet juist zijn bewaard een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
6. Duur en wijze van het bewaren van uw gegevens
Bewaren gebeurt in papieren dossiers dan wel op elektronische wijze, bijvoorbeeld op harde schijven van computers. Uw gegevens worden op grond van de wettelijke plicht om deze vijf jaar te bewaren dan ook voor deze termijn bewaard. Daarna worden zij vernietigd: de papieren vorm door middel van adequate papiervernietiging, in elektronische vorm door het wissen van de beeld- of geluidsdragers waarop deze zich bevinden.
7. Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor ons privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.
8. Identiteit en vragen
Advocaten- & belastingadvieskantoor Kamminga is verantwoordelijk voor de
persoonsgegevensverwerking die plaatsvindt in het kader van onze (juridische) dienstverlening en het gebruik van onze website. Advocaten - & belastingadvieskantoor Kamminga heeft in dat kader te gelden als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:
Advocaten -& belastingadvieskantoor Kamminga, Nanningaweg nr. 30, 8431 AB Oosterwolde,
info@advocatenkantoor-kamminga.nl, 00 31 6 55 34 17 25.
Vragen over deze privacyverklaring van Advocaten -& belastingadvieskantoor Kamminga kunnen per
e-mail via info@advocatenkantoor-kamminga.nl of per post worden gesteld.